شرکت عمرانی بزرگ شهر مجری و ناظر مراکز درمانی

شرکت عمرانی بزرگ شهر با حضور فعال خود در زمینه ساخت و نظارت بر مراکز درمانی در یک دهه ی اخیر پروژه های متعددی را به اتمام رسانده است.

بسته به نیاز و تمایل کارفرما نوع همکاری در گروه های پیمانکاری و یا مدیریت ساخت در بخش اجرا قرار خواهد گرفت.کارفرمایان محترم میتوانند در صورت تمایل به ساخت و یا نوسازی مرکز درمانی خود با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایند.به منظور سهولت عقد قرار داد میتوانند فایل و یا عکس هایی از پروژه مورد نظر خود را ارسال تا اقدامات لازمه در اسرع وقت انجام گردد.

هم چنین کارفرمایانی که تمایل به همکاری با دستگاه نظارت برای پروژه خود را دارند و یا پروژه ای نیاز به حضور ناظر عالیه میباشد نیز میتوانند فرم ذیل را تکمیل نمایند تا توسط کارشناسان مراحل شروع به کار به تفصیل بیان گردد.

در صورت نیاز به مروری بر رزومه شرکت نیز میتوانید پروژه هایی را که این شرکت مجری و یا ناظر ان بوده را جستجو فرمایید و جزییات را مشاهده نمایید.

و همچنین نظارت بر درمانگاه های تخصصی در زمینه کاری این شرکت میباشد.