اهداف و ماموریت شرکت عمرانی بزرگ شهر

شرکت عمرانی بزرگ شهر به یاری تجربه مدیران و پرسنل مجرب خود، در حوزه ساخت و اجرای پروژه های درمانی و بیمارستانی در سطح کشور و همچنین با تکیه بر دانش و سوابق علمی و تحصیل,ی اعضا خود، سعی در اجرای دقیق و موفق پروژه ها نموده و تاکنون نیز در این امر موفق بوده است.
این شرکت سه اصل مهم را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است و بر اساس این اصول اعتماد کارفرمایان خود را جلب می کند، این اصول شامل کیفیت مطلوب، تحویل به موقع و رعایت اصول ایمنی در پروژه های ساخت بیمارستان و مراکز درمانی،بازسازی و نوسازی می باشد.
همچنین استفاده از آخرین استانداردها و ضوابط اجرایی، بهره گیری از تکنولوژی نوین، ارائه ابتکارات سازنده و خلاق، بهره گیری از دانش و تجارب متخصصین و کارشناسان از جمله اهداف اصلی شرکت بوده که در طی این مدت به خوبی تحقق یافته است.

  • ارتقاع سطح کیفیت خدمات فنی و مهندسی
  • اجرای کلیه قوانین و مقررات و نیز نیازمندی ها ی الزامات سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست
  •  ارتقاء سطح ایمنی پروژه ها از طریق کاهش ریسک خطرات ناشی از فعالیت ها
  • پیروی از برنامه زمان بندی پروژه و کنترل و پایش و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن.
  • حفظ سلامت روحی و جسمی کارکنان از طریق شناسایی ، ارزیابی ، پایش و هدف گذاری مخاطرات شغلی در جهت کاهش ریسک
  • آموزش منابع انسانی و ترویج فرهنگ مشارکت همگانی
  • مدیریت فضای با ارزش بیمارستانی

یکی دیگر از اهداف شرکت عمرانی بزرگ شهر اموزش مستمر استاندارد برنامه ریزی و طراحی چند گانه بیمارستان ایمن و فراگیری استاندارد های تعیین شده جهت ساخت مراکز درمانی و بیمارستانی با اصول  ومبانی از پیش تعیین شده توسط وزارت بهداشت میباشد.