طراحی معماری و مدیریت طرح مرکز تخصصی و کلینیکال صدر

شرکت عمرانی بزرگ شهر در سال ۱۳۹۶ شروع به ساخت مرکز تصویر برداری صدر واقع در خیابان قلندری تهران نمود.مرکز فوق دارای بخش های تصویربرداری و کلینیکی به درخواست کارفرمای محترم بوده است که مطابق با درخواست نقشه های معماری تهیه،تایید و اجرا گردیدند.همچنین نظارت بر تمامی مراحل ساخت توسط مهندسین مجرب این شرکت انجام گردید.طراحی مرکز درمانی به صورت انجام گرفته است که بهترین استفاده از فضا و نوع دسترسی بهینه مد نظر قرارگرفته باشد.

مرکز تصویر برداری صدر دارای

  • دو دستگاه پیشرفته ام ار ای
  • دستگاه سی تی اسکن
  • دستگاه ماموگرافی
  • بخش مغز و اعصاب
  • سایر کلینیک های تخصصی