از شما همکاران حقیــقی و حقوقی دعوت می شود تا برای تبیین بیشتر توانمنــدی ها و بهره گیری از فرصــت ها، فرم زیر را پر نمـــــوده تا در اولیـــن فرصـــت با شمـــا تمــــاس گرفتــــه شـــــود.

شرکت عمرانی بزرگ شهر  همواره به دنبال جذب شرکای تجاری در سـطح داخلــی بوده که بتــوان با همکاری یکدیگر، فرصت های کسب و کار جدید ایجاد نمود.

تمکمیل فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.

فرم همکاری نیروی انسانی

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید